Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Bevezető

A Helita Kft. (1126 Budapest Dolgos utca 2. 8/a, adószám: 13125048-2-43) a Jagello Business
Hotel üzemeltetője (a szálloda címe: 1124 Budapest, Jagelló út 38.). A társaság főtevékenysége: Szállodai szolgáltatás.

A Helita Kft. az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Helita Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Helita Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Helita Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a szabályzat mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a www.jagellobusinesshotel.hu címen.

A szálloda adatvédelmi felelőse, Mile Andrea, ügyvezető igazgató.

A Szálloda fenntartja a jogot a jelen szabályzat bármikor történő megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti ügyfeleit,
partnereit, vendégeit.

A Szállodával ügyfélkapcsolatba kerülő partner elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az
alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

1./ A Szabályzat célja
Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Helita Kft. megfeleljen az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól;
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2./ A Szabályzat hatálya

 • 2.1. Időbeli hatály
  Jelen Szabályzat 2014. december 9. napjától további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
 • 2.2. Személyi hatály
  Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Heltia Kft-re, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzak, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
 • 2.3. Tárgyi hatály
  Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Helita Kft. minden szervezeti egységeikben folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

3./ Fogalmak

 • Az alábbi fogalmak a jelen Szabályzat alkalmazásában értendők:
 • adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító
 • személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel
 • [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
 • adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).
 • adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 • az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
 • megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
 • az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.
 • célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.
 • információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát (transzparencia).
 • közérdekű adat: az állami/önkormányzati feladatot, illetve egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat).
 • közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. (pl. a hitelezői érdekek védelme, valamint a piaci forgalom biztonsága érdekében az adatok széles körét minősíti közérdekből nyilvánosnak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, a cégtörvény, valamint a számviteli törvény)
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.
 • cloud computing: („számítástechnikai felhő", „felhő alapú informatika"): a számos, naponta bővülő informatikai szolgáltatást felölelő gyűjtőfogalomnál a szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja, hanem egy távoli szerver/a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. A leggyakoribb felhő alapú szolgáltatások az internetes levelezőrendszerek, tárhelyek, fejlesztő környezetek, virtuális munkaállomások. Felhő alapú informatika-alapon működnek például a milliók által használt internetes levelező rendszerek (pl.: Gmail), vagy az online tárhelyek (pl.: Dropbox). Fontos előny, hogy az ügyfél gazdaságosan és személyre szabottan juthat informatikai rendszerhez, anélkül, hogy az ehhez szükséges drága beruházásokra költenie és a rendszerek fenntartásához szükséges személyzetet alkalmaznia kellene. A felhő alapú informatika azonban számos adatvédelmi aggályt vet fel. A felhasználó által feltöltött adatok ugyanis folyamatos mozgásban vannak, amelyről a felhasználó nem értesül. Több szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó saját, főleg marketing, céljaira is felhasználja az ügyfél személyes adatait. A szolgáltató a világ minden pontján igénybe vesz alvállalkozókat, akik az ügyfél tudta nélkül dolgozzák fel az adataikat. Több (összetettebb vállalati) alkalmazás esetén az adatok a felhőből csak nehézkesen menthetők le, így a felhasználó csak komoly anyagi terhek árán tud a felhő alapú szolgáltatástól szabadulni.
 • CCTV (Closed-Circuit Television): zárt láncú televíziós megfigyelési rendszer, mely több kamerából áll, és amelynek célja egy adott terület biztonsági célú állandó megfigyelése. Ellentétben a nyilvánosan közvetített, „nyílt láncú” televíziós adásokkal, a CCTV felvételei csak egy zárt csoport számára (általában a biztonsági személyzetek számára) nyilvánosak.
 • belső adatvédelmi felelős: az adatkezelő/adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó azon munkavállaló, aki az adatvédelmi szabályok betartásáért, a személyes adatok védelméért a szervezet nevében felelős.
 • Európa Tanács Adatvédelmi Egyezménye: az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény (az Európa Tanács ún. 108- as Egyezménye). Az első jelentős, az aláíró államokra nézve kötelező erejű nemzetközi jogi dokumentum az adatvédelem terén. Magyarországon kihirdette az 1998. évi VI. törvény, 1998. február 27-én.
 • uniós adatvédelmi irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. Az Európai Unió 1995. október 24-én született általános adatvédelmi irányelve, mely – többek között – létrehozta az ún. 29-es Adatvédelmi Munkacsoportot (lásd alább).

4./ Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a
nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb
megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett
személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön
hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell
az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak
ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A Helita Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert
személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

5./ A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.
Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik
arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Felhívjuk a Helita Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.1. Adatkezelés a weboldalon

a) A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus
kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

b) A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének
IP címe, böngészőjének típusa, név, telefon, e-mail cím, dátum és időpont, felnőtt személyek
száma, gyermekek száma és életkora, ellátás típusa, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb
személyes adatok.

c) Az adatok törlésének határideje: a szobafoglalástól számított 5 év, ajánlatkérés esetén, ha nem
jött létre szerződés azonnal; míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a
hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

d) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
- postai úton a Helita Kft. (1126 Budapest, Dolgos utca 2. 8/a)címen, vagy
- e-mail útján a sales@jagellobusinesshotel.hu címen.

e) Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

f) A Helita Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

g) A Helita Kft. a vendégek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény. előírásainak megfelelően kezeli.

h) A Helita Kft. a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. foglalás, hírlevél küldés)
nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges
mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

i) Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával
került sor, a Helita Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

ii) Szálloda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további
külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.

j) A Felhasználókról a Helita Kft. ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás
időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását
lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és
fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai
célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja
fel. A Hotel Azúr Zrt. a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul. Amennyiben nem járul hozzá Felhasználó, azt előzetesen jelzi az „Adatkezelés a weboldalon” fejezet d. pontjában meghatározott elérhetőségeken.

k) Helita Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a Szálloda egyes -
a Felhasználó által használt - szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében
továbbítja. A Szálloda az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében
nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

l) A Weboldalak külső (nem a Helita Kft. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is
tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb
fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a
Helita Kft. minden felelősségét kizárja.

m) A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Helita Kft. a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából
a Szálloda összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

5.2. Névjegykártyák adatkezelése

a) Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel
történik, amikor Felhasználó átadja Szálloda részére a személyes adatait tartalmazó névjegyét.

b) A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, munkahely, munkahely címe,
továbbá a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat.

c) Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése.

d) Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a névjegykártyák
átadása, azok kezelése esetén.

e) Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó utasításig.

5.3. Hírlevél, DM tevékenység

a) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szálloda
reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl.
elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

b) Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a
Szálloda a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

c) A Helita Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szálloda minden - a
reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.

d) Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése
Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

e) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

f) A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont.

g) Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

6./ Adatbiztonság

a) A Helita Kft. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a
személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának,
megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

b) A Szálloda minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

c) A Helita Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

d) A Szálloda ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a
rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

e) A Helita Kft. a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel
kerüli el az adatvesztést.

f) A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból a Szálloda napi mentést végez.

g) A személyes adatokat kezelő hálózaton a Helita Kft. folyamatosan gondoskodik a
vírusvédelemről.

h) A Helita Kft. hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és
jelszóval kell biztosítani.

7./ Tájékoztatás az adatkezelésről

a) A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az
adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.

b) Felhasználó kérelmére a Szálloda tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Helita Kft. a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást.

c) A Szálloda a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

d) A Helita Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.

e) Szálloda törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

f) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben a Szálloda a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

g) A Szálloda a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

8./ Ellenőrzés

a) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek
betartását a Helita Kft.-nél adatkezelést végző szervezeti egység vezetői folyamatosan kötelesek
ellenőrizni.

b) A Helita Kft.-nél a kezelt adatok ellenőrzését a Szálloda és üzemeltetési igazgató és az általa
megbízott adatvédelmi felelős évente egyszer ellenőrzi.

c) A Helita Kft. elfogadja és tiszteletben tartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság „a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer alapvető követelményeiről”
szóló ajánlásában (2013.01.30.) foglaltakat.

9./ Az adatvédelmi felelős és az adatvédelmi szabályzat

a) A Helita Kft. közvetlenül az irányítása alá tartozó belső adatvédelmi felelőst nevez ki, akinek
feladatai:

i. Közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezelésekkel összefüggő döntések
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.

ii. Ellenőrzi a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint az adatvédelmi és
adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek és adatbiztonsági követelményeinek megtartását.

iii. Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelő szervezeti egység vezetőjét vagy az adatfeldolgozót.

iv. Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást.

v. Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. „A személyes adatok kezelője a Helita Kft. 1126. Budapest Dolgos utca 2.8/A.

10./ A Helita Kft. tájékoztatója a kamerarendszerről

A Jagello Business Hotel területén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik.

Az elektronikus megfigyelőrendszer részét képező kamerák kerültek elhelyezésre a Jagello
Business Hotel külső területeire, a parkolóra, valamint a szállodai bejárathoz. Kamerák találhatók
az épületen belül a szálloda belső közlekedő területein, az étkezőben és a recepción.

A személyes adatok kezelői: a Helita Kft. (1126 Budapest, Dolgos utca 2. 8/a).

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a
jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a
Jagelló Hotel területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az
illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló
munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Jagelló Hotel területére való belépéssel,
továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) 30. §-a.

A kezelt adatok köre: a Jagelló Hotel területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó
arcképmása és egyéb személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában három munkanap, illetve a jelentős értékű
készpénz szállítási útvonalára vagy tárolási helyére irányuló kamerák tekintetében harminc nap
[SzVMt. 31. § (3) bek. c) pont].

Az elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer üzemeltetésében adatfeldolgozóként részt vesz a
rendszer karbantartását végző (a Helita Kft. (1126 Budapest, Dolgos utca 2. 8/a).

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-81471/2014

A felvételeken szereplő személy tájékoztatást kérhet az adatai kezelésével kapcsolatosan, és
kérheti a róla készült felvételek törlését és zárolását, illetve tiltakozhat adatai kezelése ellen.

11./ Jogorvoslat

a) Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
ii. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
iii. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
iv. törvényben meghatározott egyéb esetben.

b) Szálloda a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szálloda az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

c) Amennyiben a Felhasználó a Szálloda meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

d) Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szálloda ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2015. október 15.
……………………………………………….
Mile Andor
Helita Kft.
ügyvezető igazgató